Liên hệ - góp ý

Gửi ý kiến cho chúng tôi

  Liên lạc Công ty

  Địa chỉ: Xóm 10 Đồng Hướng Kim Sơn-Ninh Bình

  Điện thoại: 84-30 3862037 ; Fax: 84-30 3862156

  Kinh doanh Quốc tế

  Địa chỉ: Xóm 10 Đồng Hướng Kim Sơn-Ninh Bình

  Điện thoại: 84-30 3862037 ; Fax: 84-30 3862156

  Kinh doanh trong nước

  Địa chỉ: Xóm 10 Đồng Hướng Kim Sơn-Ninh Bình

  Điện thoại: 84-30 3862037 ; Fax: 84-30 3862156

  Vận tải

  Điện thoại: 84-30 3862037 ; Fax: 84-30 3862156

   Kế toán

  Điện thoại: 84-30 3862037 ; Fax: 84-30 3862156

  Email: DOIMOI@hn.vnn.vn

  Website:http://www.doimoi.com.vn